مهر 22, 1399

بالا کشیدن سینه (ماستوپکسی)

بالا کشیدن سینه (ماستوپکسی) بعضی از بانوان متعاقب شر دهی و قطع آن و یا گاها بعد از کاهش وزن شدید دچار افتادگی سینه میشوند