آبان 05, 1399

جراحی ترمیمی و سوختگی

جراحی ترمیمی و سوختگی :  جراحی های سوختگی در دو مقوله کاملا متفاوت انجام میشود . الف) جراحی سوختگی حاد : در این مواقع ارجحیت