آبان 06, 1399

جراحی زیبایی شکم

جراحی زیبایی شکم  این جراحی در دو مقوله انجام میشود : الف) بزرگی شکم به علت افزایش بافت چربی که دراین مورد در صورتی کهBMI