آبان 05, 1399

ایجاد چال گونه

ایجاد چال گونه بعضی از افراد به صورت طبیعی در حالت خندیدن و یا بصورت عادی در ناحیه گونه دارای فر رفتگی و یا چاله