آبان 05, 1399

خارج کردن چربی اضافی صورت

خارج کردن چربی اضافی صورت  چربی صورت که در ناحیه پایین گونه (پربی بوکال) وجود دارد به دو دلیل قابل برداشت و در ایجاد زیبایی