مهر 22, 1399

بازسازی سینه

بازسازی سینه امروزه با توجه به افزایش سرطان سینه و شیوع آن در خانمهای جوان و نقش سینه در ایجاد اعتماد بنفس در بانوان بازسازی

مهر 22, 1399

پروتز سینه

پروتز سینه در خانم هایی که از کوچکی سینه رنج میبرند حجم دهی به سینه برای رفع این مشکل بسیار کاربردی و قابل اهمیت است